Bovenbouw
Kinderen in leerjaren 6, 7 en 8 zijn in de laatste bouw van de basisschool beland. Ze hebben op onze school dan al veel ervaring opgedaan in het zelfstandig leren en werken. Het oudere kind heeft wat meer behoefte aan sociale contacten; diepere vriendschappen worden ontwikkeld. Binnen is beginnen wordt ook in de bovenbouw gestimuleerd. We zien hier over het algemeen een grotere behoefte aan samenwerking dan in de middenbouw.

De werkwijze met behulp van een logboek en weekplanner is hetzelfde als in de middenbouw. Leerkrachten houden toezicht op het (samen)werken, zodat aan het eind van het schooljaar de leerdoelen behaald zijn. Naast individuele lesjes, zijn er ook groepslessen. Interactie is dan belangrijk, praten en nadenken over de leerstof en de doelen die we willen behalen.

Zo'n groepsles kan ook een kosmische les zijn over het thema van VierKeerWijzer. Kinderen raken geïnteresseerd en gaan zich verdiepen in een onderwerp binnen het thema waar ze meer over willen weten. Ze maken gebruik van het documentatiecentrum en er worden werkstukken gemaakt en presentaties gehouden. Naast de thema’s kunnen kinderen in hun logboek en in de kosmische kast kijken met welk KOO-werkje ze willen werken. Daarnaast is er net als in de andere bouwen ook een aandachtstafel en -muur in de klas, waarop materialen en verwerkingen van kinderen te vinden zijn die te maken hebben met het thema.

Zoals gezegd worden sociale contacten in deze laatste bouw steeds belangrijker. Kinderen worden ook sterker in het vormen van hun eigen mening en het opkomen voor zichzelf. Oudere kinderen zijn ook goed in staat conflicten zelf op te lossen. Wel moeten ze hier handvatten voor krijgen en dat gebeurt door de aanpak van de Vreedzame School. Dit houdt ook in dat er in de bovenbouw mediatoren worden getraind die andere kinderen ondersteunen in het zelf oplossen van conflicten. Naast de Vreedzame School komen de kinderen in groep 6 ook nog in aanraking met het project “Kom op voor Jezelf!”. Dit project is een initiatief van de GGD en de gemeente Rhenen. Het doel is om de kinderen weerbaarder te maken.

Om kinderen alvast een beetje voor te bereiden op de middelbare school, wordt er in de bovenbouw huiswerk meegegeven. Vanaf groep 5 is er huiswerk voor topografie. In groep 7 en 8 is er ook huiswerk voor Engels. De kinderen van groep 8 krijgen wekelijks huiswerk om zo alvast te wennen aan huiswerk in het VO.

Bovenbouw A: op maandag t/m vrijdag werkt juf Lilian in de groep.
Bovenbouw B: op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag om de week werkt juf Irene in de groep en op dinsdag en vrijdag om de week juf Monique.