Middenbouw
Net als in de onderbouw worden ook kinderen uit leerjaren 3, 4 en 5 gestimuleerd om - na binnenkomst en het verzorgen van hun plantje - lekker aan het werk te gaan. Tijdens het werken is er veel activiteit in de groep en toch heerst er rust. De kinderen werken op diverse niveaus en met verschillende materialen aan verschillende leergebieden. Het kiezen van het eigen werk verhoogt de motivatie. Het uitgangspunt is dat 'lawaai' zoveel mogelijk wordt beperkt: de werkactiviteit van het ene kind mag het andere kind niet hinderen.

Op het bord zien ze het programma van de dag, zodat ze weten waar ze aan toe zijn. Alle kinderen hebben een logboek, waar alle werkjes in staan die ze kunnen kiezen. 
Kinderen werken met een weekplanner, deze vullen ze zelf in of met hulp van de leerkracht. We streven ernaar dat de kinderen gevarieerd kiezen. Dit weekplan geeft de kinderen en leerkracht inzicht in wat zij gedurende de week hebben gedaan en nog moeten doen, dit alles gericht op het individuele kind. Ze plannen hun eigen werk, kijken zoveel mogelijk zelf na en tekenen het af als ze klaar zijn. Een enkeling werkt met een dagplan, deze wordt vaak ingevuld van pauze tot pauze. Meestal gebeurt dit op initiatief van de leerkracht, die signaleert dat het kind meer sturing nodig heeft. We evalueren elke dag met de kinderen om te bespreken hoe ze vinden dat ze gewerkt hebben.

Als kinderen hulp nodig hebben, vragen ze de leerkracht om een 'lesje'. De kinderen hebben op hun tafeltje een dobbelsteen liggen. De rode stip betekent: “ik wil niet gestoord worden”, een groene stip betekent: “je mag mij storen als je hulp nodig hebt” en een vraagteken betekent: “ik heb een vraag”. Zo leren we de kinderen om elkaar te helpen waar mogelijk, om hulp te vragen, maar ook om door te werken als hun vraag niet meteen beantwoord wordt. Hierdoor leren ze om te gaan met uitgestelde aandacht van de leerkracht die volgens een vaste lesjesronde in de klas de liggende vragen kan beantwoorden en lesjes kan geven.

Het werk in de middenbouw kenmerkt zich door veel herhaling en variatie in werk. Veel aanbod is nieuw voor kinderen, zoals het leren lezen, spellen, schrijven en rekenen en dit vraagt na aanbieding veel tijd om alle stof goed te kunnen automatiseren. Daar zetten wij zowel montessorimateriaal als methodes voor in. Wij gaan ervan uit dat ouders het noodzakelijke oefenen ook stimuleren, door bijvoorbeeld thuis ook (voor) te lezen en spelenderwijs met rekensommen of de tafels bezig te zijn. De kinderen krijgen vanaf halverwege groep 3 wekelijks ook een spellingswoordpakket mee naar huis om te oefenen. 

Wat betreft Kosmisch Onderwijs werken we met thema’s uit VierKeerWijzer, met een aandachtstafel en -muur in de klas. De thema’s starten met een algemene les, daarna kunnen de kinderen met verschillende verwerkingen aan de slag. We stimuleren een onderzoekende houding en het formuleren van onderzoeksvragen waarop de kinderen zelf gedurende een bepaalde periode antwoorden gaan vinden. Groep 5 kan hier nog wat intensiever mee aan de slag, bijvoorbeeld op vrijdagmiddag als groep 3 en 4 vrij zijn. Ook wordt er dan aandacht besteed aan Engels en/of begrijpend lezen.

Middenbouw : op maandag t/m woensdag werkt juf Dorien in de groep en op donderdag t/m vrijdag juf Marieke.