Visie

Uw kind leert om samen of alleen zijn weg te gaan in zijn of haar ontwikkeling.

Uw kind wordt uitgedaagd en begeleid zelf verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar werk, spel en vaardigheden.

Uw kind is de eigenaar van de persoonlijke ontwikkeling. Daarom mag het zelf keuzes maken in tempo, interesse en keuze.


Om die redenen is Montessori onderwijs al heel lang hét passend onderwijs voor uw kind. Maria Montessori was haar tijd ver vooruit. Onze school draagt haar visie met verve uit. Hieronder treft u uitgebreide informatie aan: 


Help mij het zelf te doen
Het kind is de bouwer van de mens. Maria Montessori doelde daarmee in haar boek Aan de basis van het leven op de eigen leer-kracht van kinderen; het kind is geen ‘leeg vat’ dat opgevuld wordt door leraren en opvoeders, maar de bouwer van zichzelf. Met een rijk ingerichte leeromgeving, aangereikte kennis en ervaringen bereikt het kind zijn resultaten zelf. Het gevoel van trots dat daarbij hoort, dáár draait het om: ik heb het zelf gedaan!

Als team leven we voor: we spreken positieve verwachtingen uit, stralen vertrouwen uit en werken en leren samen met als doel eigentijds montessorionderwijs waarin kinderen zich optimaal ontwikkelen. Op de eerste plaats door aandacht te besteden aan zichzelf en de opbouw van een stevige kennisbasis en daarnaast door aandacht te schenken aan de ander en door aandacht te hebben voor de wereld om hen heen.


De missie van onze school is dan ook: samenwerken aan zelfstandig leren. Ons onderwijs staat voor:


Uw kind krijgt

een rijk ingerichte leeromgeving en een leerkracht, die aansluit bij de natuurlijke drang tot zelfontplooiing. De leerkracht stimuleert en begeleidt hierin en houdt rekening met de fase van ontwikkeling en de kenmerken van uw kind. 


Uw kind voelt en ervaart

dat we positieve verwachtingen uitspreken, vertrouwen uit stralen en de ruimte geven om verantwoordelijkheid te nemen over dat wat uw kind leert en hoe dat gebeurt.

duidelijke, in samenspraak gestelde grenzen, regels en afspraken; vrijheid in gebondenheid. Onze werkwijze van De Vreedzame School vormt daarin de basis.


Uw kind leert

zelf de juiste keuzes te maken. Om dit te kunnen, leren we kinderen op zichzelf reflecteren. We geven elkaar feedback, voeren gesprekjes, observeren Kinderen begeleiden we naar zelfstandigheid in het leren leren.


aandacht te schenken aan de ander en aan de wereld om hen heen. Door onze heterogene groepen (meerdere leeftijdsgroepen bij elkaar) leren kinderen van en met elkaar, kunnen zij elkaar helpen en inspireren zij elkaar. Dit levert een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van het kind en de sfeer in de school. Kinderen zijn verschillend en hebben verschillende kwaliteiten, interesses en talenten. Juist door samen te werken kunnen deze verschillen gezien, benut en gewaardeerd worden.


Uw kind wordt

wereldwijs door onder andere Kosmisch Onderwijs en Opvoeding; het leert vaardigheden zoals vragen stellen, onderzoekend leren, verantwoordelijkheid nemen voor de (eigen) wereld, een goed wereldburger te zijn.


Kosmisch Onderwijs en Opvoeding is niet een apart vak, maar een groot geheel van delen: aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek en wetenschap en de kunsten. Het zit verweven in de thema's die we aanbieden met VierKeerWijzer, waarbij er ruimte is om naast gezamenlijke doelen zelf op onderzoek uit te gaan, te leren, te spelen. Met deze vernieuwende aanpak willen we de kinderen nog beter voorbereiden op het leven en het werken in deze 21e eeuw, waarin een brede ontwikkeling essentieel is. 

 

Uw kind werkt met


Het montessorimateriaal en andere leermiddelen

De klassieke montessorimaterialen vinden we van grote waarde. Door onderwerpen eerst op concreet niveau aan te bieden, is een ontwikkeling via symbolisch naar abstract niveau mogelijk. De materialen zijn daarin geen doel op zich, maar een manier om leerdoelen te bereiken. Het montessorimateriaal wordt vaak op kleedjes gebruikt, waardoor kinderen letterlijk en figuurlijk de ruimte hebben om zich te ontplooien. Naast de klassieke montessorimaterialen gebruiken we hedendaagse methoden en andere materialen. 

 

Uw kind is welkom!

Montessorischool Rhenen is een bijzonder neutrale montessoribasisschool. ‘Bijzonder’ houdt in dat de school niet wordt aangestuurd vanuit de overheid en een eigen bestuur heeft. ‘Neutraal’ wil zeggen dat wij levenswaarden op algemene grondslag uitdragen. Het onderwijs is georganiseerd op basis van de uitgangspunten van Maria Montessori. Onze leerkrachten hebben zich daar middels een tweejarige opleiding in bekwaamd. Onze school maakt deel uit van Stichting Monton.