Visie

Help mij het zelf te doen
Het kind is de bouwer van de mens. Maria Montessori doelde daarmee in haar boek Aan de basis van het leven op de eigen leer-kracht van kinderen; het kind is geen ‘leeg vat’ dat opgevuld wordt door leraren en opvoeders, maar de bouwer van zichzelf. Met een rijk ingerichte leeromgeving, aangereikte kennis en ervaringen bereikt het kind zijn resultaten zelf. Het gevoel van trots dat daarbij hoort, dáár draait het om: ik heb het zelf gedaan!

Op onze school vinden we dat gevoel van trots belangrijk. We dragen daaraan bij door het vergroten van eigenaarschap van kinderen over dat wat zij leren en hoe dat gebeurt. Dat leidt tot een grotere betrokkenheid, motivatie en leerplezier. We leren de kinderen daarom zelf keuzes te maken en zelfverantwoordelijk te zijn. Als team leven we voor: we spreken positieve verwachtingen uit, stralen vertrouwen uit en werken en leren samen met als doel eigentijds montessorionderwijs waarin kinderen zich optimaal ontwikkelen. Op de eerste plaats door aandacht te besteden aan zichzelf en de opbouw van een stevige kennisbasis en daarnaast door aandacht te schenken aan de ander en door aandacht te hebben voor de wereld om hen heen.


De missie van onze school is dan ook: samenwerken aan zelfstandig leren. Ons onderwijs staat voor:

Kosmisch onderwijs

Wereldwijs worden kinderen onder andere door Kosmisch Onderwijs en Opvoeding. We willen dat kinderen zicht krijgen op de wereld om hen heen. Dat doen we door ze enerzijds kennis te bieden en vaardigheden aan te leren en anderzijds door ruimte te geven zelf te ontdekken, vragen te stellen en onderzoek te doen naar antwoorden op hun vragen. Alleen door onze wereld goed te leren kennen en waarderen, kunnen ze zich voor die wereld ook verantwoordelijk gaan voelen. Zo willen we kinderen opvoeden tot goede wereldburgers die zicht hebben op de mogelijkheden om die wereld positief te beïnvloeden. KOO beschouwen wij niet als een apart vak, maar een groot geheel van delen: aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek en wetenschap en de kunsten. Het zit verweven in de thema's die we aanbieden met VierKeerWijzer, een model dat we gebruiken waarbij we uitgaan van verschillen tussen kinderen in manieren van denken en leren. Met de vernieuwende aanpak willen we de kinderen nog beter voorbereiden op het leven en het werken in deze 21e eeuw, waarin een brede ontwikkeling essentieel is. 

 

Het montessorimateriaal en andere leermiddelen

De klassieke montessorimaterialen vinden we van grote waarde. Door onderwerpen eerst op concreet niveau aan te bieden, is een ontwikkeling via symbolisch naar abstract niveau mogelijk. De materialen zijn daarin geen doel op zich, maar een manier om leerdoelen te bereiken. Het montessorimateriaal wordt vaak op kleedjes gebruikt, waardoor kinderen letterlijk en figuurlijk de ruimte hebben om zich te ontplooien. Naast de klassieke montessorimaterialen gebruiken we hedendaagse methoden en andere materialen. We doen dat op montessoriaanse wijze, dat wil zeggen gericht op het individuele kind, met de mogelijkheid om er zelfstandig mee te werken en het werk zelf te controleren.

 

Iedereen is welkom

Montessorischool Rhenen is een bijzonder neutrale montessoribasisschool. ‘Bijzonder’ houdt in dat de school niet wordt aangestuurd vanuit de overheid en een eigen bestuur heeft. ‘Neutraal’ wil zeggen dat wij levenswaarden op algemene grondslag uitdragen. Het onderwijs is georganiseerd op basis van de uitgangspunten van Maria Montessori. Onze leerkrachten hebben zich daar middels een tweejarige opleiding in bekwaamd. Onze school maakt deel uit van Stichting Monton.